beta версия

Бизнес икономика

Бизнес икономика в ИУ - Варна

Икономически университет - Варна

Университети със специалност Бизнес икономика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

 • Обучението по специалността “Бизнес икономика” в образователно-квалификационната степен “бакалавър” предоставя широка подготовка по теоретичните основи на пазарната икономика и солидна специална подготовка в областта на икономиката и управлението на бизнеса.

 • Студентите от специалността придобиват знания и умения за:

  • проблемите на икономиката, мениджмънта, логистиката и маркетинга;

  • организацията и технологията на процесите в бизнес организацията, финансово-счетоводните и правните аспекти на бизнеса;

  • разработването и реализирането на стратегии за развитие на бизнеса;

  • извършването на икономически и пазарни анализи;

  • обосновката на бизнес проекти за създаване на собствен бизнес;

  • икономическата оценка на инвестиционните проекти;

  • характера и особеностите на отделните сектори, подсектори и раздели на икономическите дейности и др.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалността могат да осъществяват редица функции и дейности, като се реализират в редица направления и заемат съответните длъжности:

  • бизнес анализатори на процеси и дейности във фирмата, аналитични специалисти в областта на оперативното управление на процесите, бизнес планирането, управлението на риска;

  • организиране, ръководство и управление на собствен бизнес;

  • изпълнителски и ръководни длъжности на частни и публични бизнес организации на стратегическо и оперативно равнище – директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел, супервайзър и др., независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;

  • икономическа, организаторска и управленска дейност в областта на проучванията на пазара, кореспондираща с вземането на решения в частни и държавни изследователски фирми и институции, консултантски организации, икономически отдели на големи корпорации, кредитни инспектори в банкови и други финансови институции;

  • специалисти и мениджъри във функционалните звена за управление на предприятия от производството, външнотърговския сектор, банково-застрахователния бизнес, туризма, услугите, социалните дейности и др.;

  • специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и не правителствените организации;

  • учители по икономика, организация, управление и финанси на предприятията в средните училища;

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+