beta версия

Български език и английски език

Български език и английски език в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Български език и английски език горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалността „Български език и английски език“ се изучават езикознание и литературознание, история
и съвременно състояние на българския език и английския език, история на българската литература и на англий-ската литература, основни методически и педагогически дисциплини, както и избираеми и факултативни дисци-плини с общофилологическа и хуманитарна насоченост.
Англицистичната част на специалността предлага възможности за максимално усъвършенстване на знанията и
уменията по английски език (говорене, слушане, четене, писане) в посока на интегрирана употреба, придобиване на знания в областите на англоезичната литература и лингвистика, културология, превод, основни методически и педагогически дисциплини, свързани с преподаването на английския език. Повечето теоретични дисциплини се преподават на английски език.
Българистичната част предлага придобиването на задълбочени знания за българския език, литература и
култура, както и методически умения за преподаването им.

Професионална реализация:

Квалификацията позволява осъществяване на учебна, научно-методическа и организационно-управленска
дейност в системата на просветата. Завършилите бакалаври се реализират като учители по български език и
литература и по английски език и литература в общообразователните училища.
Съществуват възможности за продължаване на обучението в по-високи образователни степени – широк спек-тър от магистърски програми и докторантури в различни хуманитарни области. Подготовката по двата езика пред-полага възможности за реализация в преводаческата, медийната и консултативната сфера.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+