beta версия

Френска филология

Френска филология в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Френска филология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Френският език е един от официалните езици на Европейския съюз и основен език за голяма част от
европейските институции, разположени в Страсбург и Брюксел. В този смисъл интересът към него е сериозен,
а владеенето му може да бъде предимство при кандидатстване за работа в тези институции.
Подготовката на студентите в специалността се осъществява по съвременна програма, включваща
фундаментална общотеоретична и практическа подготовка, както и широк профил от специализиращи
дисциплини с цел да се осигури по-добра конкурентоспособност съобразно с повишените изисквания на пазара на труда. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите сами да направят избор в зависимост от интересите си.
В университетската програма по френски език и литература са включени общотеоретични езиковедски и
литературоведски дисциплини, изучава се историята и съвременното развитие на френския език,
странознание, история на френската литература, основни методически и педагогически дисциплини.
Програмата предлага възможности за задълбочаване на знанията по френски език в областта на устния и
художествения превод. Специализираните теоретични дисциплини (лингвистични и литературни) се
преподават на френски език. По желание в рамките на факултативните дисциплини е предвидено изучаване
на испански език.
Обучението на студентите по специалността „Френска филология“ се провежда в сътрудничество с
френски университети (в Париж, Каен), с международни франкофонски институции (Agence Universitaire
Francophone), с Френския културен институт.

Професионална реализация:

Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър“ с професионална
квалификация „филолог и учител по френски език и литература“. Те могат да работят като преподаватели по френски език и литература в общообразователни и специализирани училища, в специализирани школи, в
различни културни институции, в библиотеки и институти; могат да осъществяват научно-методическа и
организационно-управленска дейност в системата на просветата, могат да се реализират като експерти в
национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретари), в издателския бранш (редактори, коректори), в печатните и електронните медии (сътрудници, кореспонденти), в български и чуждестранни фирми, в рекламни агенции, като сътрудници на фирми в туристическия бранш, като изследователи в областта на лингвистиката и литературата.
Завършилите специалността „Френска филология“ могат да продължат образованието си за
придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и научно-образователната степен
„доктор“ в широка гама от магистърски програми и докторантури.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+