beta версия

Педагогика

Педагогика в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Педагогика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

По време на следването си студентите могат да изучават допълнителни дисциплини (срещу заплащане), чрез които да придобият широкопрофилна квалификация „детски и начален учител“, за която се получава отделно от дипломата удостоверение.Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Педагогика“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Професионална Реализация 

Завършилите специалността „Педагогика“ могат да изпълняват основни видове педагогически дейности в областта на образованието и други социални сфери на следните длъжности: учители по някои учебни предмети в дадена степен на СОУ, за които в специалността се осигурява задъл-жителна или избираема подготовка; педагогически съветници или специалисти педагози в детските градини и СОУ;възпитатели във всички видове и степени средни училища, в т.ч. училища интернати, полуинтернати и интернатни групи, в домове за деца и юноши; инспектори в детски педагогически стаи (след съответната допълнителна професионална подготовка); педагогически организатори в системата на извънучилищните дейности, включително в центровете за работа с деца;сътрудници в обществени и културни организации и учреждения, имащи просветно-образователни функции: читалища, младежки и културни домове и клубове и др.;управленски длъжности в регионални инспекторати и общински структури за управление на образованието и културата;

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+