beta версия

Арменистика и кавказология

Арменистика и кавказология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Арменистика и кавказология горе

Описание горе

 Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалността е създадена в 1995 г. под името Арменска филология в отговор на все по-засилващите се връзки между Република България и Република Армения в областта на икономиката, науката и културата. Появата на тази нова специалност в Центъра за Източни езици и култури в Софийския университет “Св. Климент Охридски” е и повик между българския и арменския народ за възстановяване и разширяване на традиционно добрите връзки, възникнали още в далечния ІІ век. Армения географски и цивилизационно обаче принадлежи към Прикавказието и Прикаспието, а точно в този район през последните 2 десетилетия протичат процеси, които са слабо познати и изучавани в България, които остават като че ли подценявани и без необходимото внимание не само от широката общественост, но дори и от държавните институции. Един от важните аргументи в полза от необходимостта от познаване на района отвъд Черно море например е фактът, че през кавказкия регион ще преминава една от отсечките на бъдещия петролопровод “Набуко” преди да продължи за Турция, Балканите и оттам за Западна Европа, както и че именно Армения, Грузия и Азърбайджан (редом с Турменистан, Иран и Казахстан) са страните, които пряко са въвлечени в геополитическото и енергийно съперничество между Съединените щати и Русия на фона на растящата заплаха от ислямски екстремизъм не само в кавказкия регион, но и в световен мащаб. Именно с оглед на необходимостта от познаване на историята и културата на народите в Прикавказието и Прикаспието и на процесите, които днес протичат там, от учебната 2009/2010 г. специалността Арменистика и кавказология предлага нови дисциплини с етноложка, литературна, историческа, културологическа, демографско-социологическа и геополитическа ориентация към въпросния регион:

1. Увод в литературата на Азърбайджан 2. Увод в литературата на Грузия 3. Културна интерактивност между древна Анатолия, Арменското плато и Балканите 4. История на кавказките народи 5. Етнология на Кавказ 6. Етноси и религии в Кавказ 7. Геополитика на кавказкия регион

Начин на кандидатстване С приемен изпит по западен или по руски език или с оценка от матура.

Обучение 4 години (8 семестъра), редовно (държавна поръчка или платено). След завършването на специалността студентите получават диплома за балавър по Арменистика и кавказология. Обучението в специалност Арменистика и кавказология има за цел да осигури необходимите знания и умения за постигане на: 1. Висока степен на комуникативна компетентност по арменски език на професионално равнище 2. Компетентност в областта на културата и литературата на арменския народ 3. Компетентност в областта на теоретичната и приложна лингвистика и граматичната система на арменския език, даваща възможност за професионална изява в областта на превода и специализирания превод, в редакцията на преводни текстове, опознаване на историята и културата на кавказките народи, съвременните процеси, протичащи в този регион, компетентност в областта на научната дейност (не само свързана с Арменистиката и кавказологията), в журналистиката и правителствените и неправителствени институции и организации

За постигане на поставените цели учебната програма е изградена като широкопрофилна по съдържание и е основана на следните принципи: 1. Ориентираност на обучението към интереса на студентите. Проблемност, алтернативност и широка културна основа на учебните курсове 2. Учебен процес, при който се търси обратната връзка със студентите 3. Стимулиране на автономността, критичното мислене и творческия дух в обучението 4. Стремеж към обвързаност на теоретичните знания с практическите проблеми на ежедневието

Особено важно място се отделя на курса по практически арменски език, който се провежда последователно през целия период на следването и цели подготовката на специалисти, владеещи добре изучавания език и способни да го прилагат в широк спектър от професионални области. Теоретичните дисциплини създават основа за по-нататъшна компетентна специализирана работа в различни аспекти на арменистиката и кавказологията, както и за естественото натрупване и актуализиране на придобиваните знания.

Изучавани специалности

І. Задължителни дисциплини 1. Увод в общото езикознание 2. Увод в литературната теория 3. Странознание 4. Практически арменски език І курс 5. Арменско езикознание 6. Езикова култура 7. Стара арменска литература 8. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 9. Фонетика и лексикология 10. Практически арменски език ІІ курс 11. История на Армения 12. Нова арменска литература 13. История на кавказките народи 14. Морфология 15. Синтаксис 16. Формиране на западноарменската книжовна норма 17. Увод в литературата на Азърбайджан 18. Арменска диалектология 19. Практически арменски език ІІІ курс 20. Съвременна арменска литература 21. Историческа граматика 22. Увод в литературата на Грузия 23. Теория и практика на превода 24. Културна интерактивност между древна Анатолия, Арменското плато и Балканите 25. Етноси и религии в Кавказ 26. Геополитика на кавказкия регион 27. Етнология на Кавказ 28. Практически арменски език ІV курс 29. Древноарменски език

ІІ. Избираеми дисциплини 1. Арменска цивилизация 2. Арменски извори за българската история 3. Арменска философия 4. История на арменското писмо 5. Средновековна арменска проза 6. Възникване и развитие на арменските общности по света 7. Арменски фолклор 8. История на арменската църква 9. Втори кавказки език 10. Съвременна арменска новела 11. Педагогика 12. Арменска музика 13. Психология 14. Арменска стилистика 15. Устен превод 16. Арменска дипломация 17. Методика на чуждоезиковото обучение 18. Хоспитиране 19. История на арменския въпрос 20. Специализиран превод 21. Текуща педагогическа практика 22. Преддипломна педагогическа практика 23. Арменска фразеология 24. Романът в арменската литература

Учебен план и EСST-кредити (линк към учебния план в pdf-формат) Учебният план и EСST-кредитите са съобразени с изискванията на Европейския съюз за за обмен на студенти и за продължаване на образованието в чуждо учебно заведение.

Студентите имат възможност да ползват библиотеката на специалността – речници, художествена и научна литература, учебни помагала

Стипендии и възможности за специализация Всяка година двама студенти имат право на специализация в Армения, като прекараната там година или семестър се признават от Софийския университет за редовна. Стипендиите и престоят там се покриват от арменска страна. Ежегодно Световната арменска благотворителна организация “Парекордзаган” отпуска еднократни годишни стипендии на най-добрите студенти от специалността като стимул и признание за положения от тях труд.

Допълнителни възможности за обучение След завършването на І курс студентите от специалност Арменистика и кавказология могат в рамките на Центъра за източни езици и култури да запишат втори източен език (арабски, китайски, японски, корейски, персийски, хинди, турски). Обучението трае 2 години или общо 4 семестъра и след успешното полагане на изпитите студентите получават съответната диплома за втора придобита специалност. Специалността Арменистика и кавказология предлага възможност за изучаване на западен или руски език в рамките на СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението трае 2 години или общо 4 семестъра и след успешното полагане на изпитите студентите получават съответната диплома. След завършването на ІІ курс студентите от специалност Арменистика и кавказология имат право да запишат втора специалност в рамките на СУ “Св. Климент Охридски”.

Магистърска степен Съгласно действащия в настоящия момент правилник за дейността на СУ “Св. Климент Охридски” след завършване на бакалавърска степен в специалността Арменистика и кавказология студентите могат да продължат обучението си по редица магистърски програми, предлагани в рамките на университета – Международни отношения, Международни икономически отношения, Социология, Политология и т.н., като за последните дисциплините “Етноси и религии в Кавказ” и “Геополитика на кавказкия регион”, предлагани за изучаване в специалност Арменистика и кавказология, са добър стартов трамплин. Студентите имат право на повече от една магистратура.

Следдипломна квалификация Специалност Арменистика и кавказология предоставя възможности за докторантура в рамките на специалността или по друга специалност в СУ “Св. Климент Охридски” след обявяването на конкурс.

Възможности за реализация на завършилите студенти 1. Като преводачи 2. Като преподаватели в средно или висше учебно заведение (в България или чужбина) 3. Като журналисти в печатни или електронни медии 4. В рамките на МВР, МВнР и на други правителствени или неправителствени институции и учреждения

Научни изяви на студентите 1. Студентите от специалност Арменистика и кавказология имат широки възможности за участие в научно-изследователската дейност на специалността. Други техни прояви са публикации и преводи на художествена и научна литература при издаването на арменските вестници "Хайер" - София, "Ереван" - София, "Вахан" - Пловдив и др. 2. За периода след 2001 г. студенти от специалността са участвали в различни конференции, публикували са преводи в арменски вестници. 3. До 2002 г. студенти от специалността участваха в арменския музикален хор в гр. София 4. През 2001 г. 4 студенти от специалността взеха участие със свои преводи от арменски език на художествена литература в сборника “Непознатият Изток”, Университетско издателство. Преводи на откъси от произведния на класици на арменската литература са дело на: - Ованес Туманян. “Майката” – превод от арменски език – Росица Стоева - Ованес Туманян. “Смъртта на елена” – превод от арменски език – Росица Стоева - Дереник Демирджян. “Сън” – превод от арменски език – Кристина Георгиева - Аксел Бакунц. “Фазанът” – превод от арменски език – Гоар Хнканосян - Серо Ханзадян. “Самотното дърво” – превод от арменски език – Виолета Кюрдян През 2004 г. бе поставено началото на проекта “Шест книжки за деца” (на български и арменски), с участието на студенти от специалността (съвместно с Министерство на Културата и туризма) с ръководител на проекта Силва Налбантян-Хачерян. 5. През октомври 2007 г. студенти от горните курсове на специалността се представиха много добре със свои доклади на международната научна конференция на тема “Арменската духовност”, организирана от СУ “Св. Климент Охридски”, посолството на Република Армения в България и Епархийския съвет на Арменската апостолическа църква в България.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+