beta версия

Екохимия

Екохимия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Екохимия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Завършилите специалността са подготвени за:

    • Основни видове професионална дейност: Научно-приложни изследвания в областта на аналитичната химия на околната среда, екологията, опазването на околната среда, екометрията, токсикохимията, агрохимията, хидрохимията, атмосферната химия, безотпадните химични технологии.

    • Специализирани видове професионална дейност: Технологична дейност по организиране и обслужване на мрежи за мониторинг на различни обекти от околната среда и събиране на надеждни данни от тези мрежи. Контрол и оценка на антропогенните влияния в национални и районни агенции по опазване на околната среда, в хигиенни институти, съобразно Европейските директиви, оценка на риска и управление на екстремни екологични ситуации.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

Общи изисквания – знания и умения:

    • Основни познания по физиология и обща екология, висша математика, приложна статистика и физика, задълбочени познания в основните химически дисциплини, навици и умения за лабораторна и теренна работа с аналитични апарати и системи за пречистване.

    • Специални изисквания – знания и умения: Бакалаврите по екохимия трябва да познават задълбочено основите на екологията, токсикохимията, аналитичната химия на околната среда, инструменталните методи за анализ, методите за контрол и организация на мониторинг на обекти от околната среда, методите за оценка на екологичните условия на живот, методите за пречистване, както и екологичното законодателство.

    • Професионални знания и умения, характерни за специалността: Специфични знания и умения за работа с обекти от околната среда, с начините на пробовземане и анализ и със системите за пречистване на промишлени отпадни продукти, с начините за събиране и оползотворяване на битови и промишлени отпадъци, оценка на антропогенните влияния върху околната среда.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+