beta версия

Химия и информатика

Химия и информатика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Химия и информатика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

  • В специал­ност­та се подго­твят учите­ли по хи­мия и ин­форма­ти­ка (и двете ка­то първа специал­ност). Срокът на об­учение е 4-го­ди­шен за ре­довно об­учение. Придо­би­ва се образователноквалификационната степен „ба­ка­лавър - учител по хи­мия и информа­ти­ка“. Специалност­та е съоб­ра­зе­на с но­ви­те изис­квания на об­учение в сред­но­то учили­ще и необхо­ди­мост­та от ви­со­ко квали­фи­ци­ра­ни кадри в област­та на ин­форма­ти­ка­та. Завърши­ли­те специал­ност­та мо­гат да се ре­али­зи­рат и в други обла­сти,­­ свър­за­ни с хи­мия и ин­форма­ти­ка. За та­зи цел в учеб­на­та програма са вклю­че­ни ин­тердисци­плинарни курсо­ве, ко­ито студенти­те мо­гат да изуча­ват по же­ла­ние и ко­ито да­ват значи­телна въ­змож­ност за реали­за­ция из­вън препо­да­ва­не­то в сред­но­то учили­ще.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+