beta версия

Комуникации и физична електроника

Комуникации и физична електроника в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Комуникации и физична електроника горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

I. Приложение на квалификационната характеристика

Тази квалификационна характеристика дава квалификация по специалност Комуникации и физична електроника от професионално направление 4.1. Физика, факултет Физически.

Квалификационната характеристика се използва при професионалното ориентиране на кандидат-студентите, при организиране на подготовката на кадрите с висше образование и при определяне структурата и съдържанието на дейностите по повишаване на квалификацията на кадрите.

 II. Завършилите специалността са подготвени за:

А. Производствена, експлоатационна, проектантска и изследователска дейност в областите на комуникациите, системите за управление и контрол и вакуумните и плазмени технологии.

Б. Поддържане, конструиране и проектиране на комуникационни мрежи и системи и използваните в тях устройства; работа и организация на работата в производства, основаващи се на вакуумните и плазмени технологии; използване на специализиран софтуер за проектиране и изследване, за обработка на сигнали, за управление и контрол; извършване на контролно-изпитателни измервания в системи, оборудвани с прибори и системи на вакуумната техника, газоразрядни прибори, лазери, съвременна електронна апаратура; участие – въз основа на задълбочените си познания върху физичните процеси и явления – в прилагането и разработването на нови методи и програмни продукти в областта на вакуумните, плазмени, лазерни, информационни и комуникационни технологии; работа със съвременни системи и апаратура за изследване, измерване и автоматизация; участие в разработването на методи и средства за изследване, измерване и контрол в производствени и научни лаборатории; извършване на проучвания, експертизи и прогнози за развитие на дейности в областта на комуникациите и физичната електроника; участие в експериментални изследвания в областта на фундаменталната и приложна физика, а чрез задълбочените си знания по сигнали и системи – и в областите и на другите природни науки.

 III. Общи изисквания към подготовката на студентите:

А. Фундаментални знания по физика и математика и умения за анализ; знания за физичните принципи на радиоелектрониката и физичната електроника и умения за тяхното прилагане.

Обучението по специалността е изградено върху концепцията, че придобиването – на съвременния етап на развитие на техниката – на висока квалификация и практически знания, необходими за пряка реализация, е възможно само въз основа на фундаментални знания за физичната същност на явленията и математичното им описание.

Б. Знания в областите на комуникациите (безжичните и оптични комуникации, включително и системите за управление, контрол, преобразуване и обработка на информация) и физичната електроника, като основа на съвременните технологии (вакуумни, плазмени и лазерни технологии, осигуряващи чисти производства), а чрез физиката на плазмата и термоядрения синтез – и на нови енергийни източници; умения за прилагането на тези знания в обсега на работата, очертана в т. ІІ.

В. Знания, придобити от задължителните за специалността курсове по електродинамика, сигнали и системи, трептения и вълни, комуникационни технологии, информационни технологии, излъчване и разпространение на електромагнитни вълни, микровълнова и безжична техника, вакуумна и газова електроника, твърдотелна електроника, статистическа радиофизика и теория на информацията, и от препоръчителни избираеми курсове в областите на комуникациите, обработката на сигнали и електрониката, и на технологиите (физика на плазмата и газовия разряд и плазмени технологии, квантова електроника и лазерни технологии, вакуумна техника и технологии); умения за прилагането на тези знания в обсега на работата, очертана в т. ІІ.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+