beta версия

Педагогика на масовата и художествена комуникация

Педагогика на масовата и художествена комуникация в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Педагогика на масовата и художествена комуникация горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

 

Информация

В специалност “Педагогика на масовата и художествена комуникация”, реализирана съвместно с Факултета по журналистика и масова комуникация, се подготвят педагози в образователно-квалификационна степен бакалавър. Специалността интегрира педагогика, медиазнание и изкуствознание. Предвижда се тези специалисти компетентно да осъществяват връзката “педагогика – изкуство – масмедии”. В процеса на обучението студентите овладяват академично знание както в областта на теорията, историята, методиката и съвременните проблеми на педагогиката, така и за спецификата на комуникацията в сферата на културата и посредством масмедиите. В практико-приложен план се очаква у студентите да се формират умения за диагностика и консултиране по актуални въпроси на организацията и управлението на образованието, прилагани чрез инструментарума на педагогиката, медиазнанието и културологията. Резултат от академичното образование в специалността ще бъде изграждането у студентите на система от знания, умения и нагласи за задълбочено и критично осмисляне на проблемите, свързани с възпитанието и обучението на децата в информационното общество, в контекста на масовата и художествената комуникация. Завършилите тази специалност могат професионално да се реализират в две основни сфери:

  • като преподаватели по “Медиазнание” (и други сходни предмети) в средното училище, които да формират у подрастващите медийна грамотност, медийна компетентност и медийна култура, адекватни на актуалните обществени и технологични реалности в страната ни;

  • като специалисти в областта на педагогиката и образованието в детските отдели на институциите за масова и художествена комуникация (медии и културни институции).

Освен това, бакалаврите по “Педагогика на масовата и художествена комуникация” могат да заемат следните длъжности: консултант-експерт в културни и масовокомуникационни институции, в които се работи с деца;

  • ръководител и преподавател в културни и медийни центрове за деца, детски школи и групи за извънкласна дейност;

  • консултант-експерт в изследователски и прогностични агенции и центрове по въпросите на педагогиката и образованието;

  • конкурсна административно-управленска длъжност;

  • конкурсна научна и научнопомощна длъжност.

Специализираната подготовка на студентите в специалност “Педагогика на масовата и художествената комуникация” повишава тяхната конкурентоспособност при професионалната реализация на педагогическите кадри в медиите и културните институции.

 

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+