beta версия

Ядрена техника и ядрена енергетика

Ядрена техника и ядрена енергетика в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Ядрена техника и ядрена енергетика горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

 • В специалност ЯДРЕНА ТЕХНИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА студентите се подготвят в две основни направления: Приложна ядрена физика и ядрени технологии и Ядрена енергетика.

 • В тази специалност студентите придобиват фундаментални и приложни знания едновременно по ядрена техника и ядрена енергетика. Завършилите специалността получават квалификация "инженер - физик по ядрена техника и енергетика". Работят като специалисти по реакторен анализ (пресмятане на схеми за презареждане и неутронно физични характеристики на реактора), движението на ядреното гориво, ядрена безопасност

 • (контролиращ физик), по ядрена спектроскопия, дозиметрия и лъчезащита. Инженер-физиците могат да работят и във висшия оперативен персонал като оператори на ядрен реактор, дежурен инженер на блок, дежурен инженер на станция. Част от завършилите тази специалност работят в научноизследователски институти.

 • Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение на абсолвентите, завършили бaкалавърска степен във Физическия факултет в професионалното направление Физически науки по специалността “Ядрена техника и ядрена енергетика”, както и квалификационните изисквания към подготовката им.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА

 • Инженер-физиците, успешно завършили бакалавърска програма, са интердисциплинарни специалисти с висше образование, подготвени да решават проблеми в областта на ядрената енергетика, радиационната защита и радиоекология, в създаването, детекцията и използването на йонизиращите лъчения и радионуклиди в науката, техниката и медицината.

 • Абсолвентите намират своята реализация преди всичко като специалисти в дейностите, свързани с експлоатацията на АЕЦ, в звената по метрология, радиационен и дозиметричен контрол .

 • Те се реализират също при приложни и теоретични изследвания, свързани с детекцията и използването на йонизиращите лъчения, при прилагането на ядрено-физични методики, апаратури и технологии в науката, техниката и медицината.

 • Част от завършилите намират своето място в научните институти, разработващи проблеми в тази специфична област. Между тях се набират кадри и за националния регулаторен орган за надзор над Ядрената енергетика и работата с радиоактивни лъчения.

 • Широкопрофилната им подготовка позволява успешно да работят в комплексни изследвания и производства в близки инженерно-технологични направления.

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

 • Инженер-физикът, завършил бакалавърска степен по Ядрена техника и ядрена енергетика трябва да има широка фундаментална подготовка от теоретично-приложни дисциплини и професионални знания в областта на специалността. Допълнително условие е да притежава висок мотивационен потенциал за развитие и усъвършенстване.

 • Широкопрофилната подготовка се получава от успешно завършена базова бакалавърска програма с инженерно-физична насоченост, където балансирано са застъпени основни математични дисциплини като Аналитична геометрия; Математически анализ; Математични методи във физиката; блок от физични курсове като: Обща и Теоретична физика; Атомна и ядрена физика, и инженерно-приложни дисциплини в които влизат Основи на технологиите и инженерното проектиране; Техническа механика; Физично материалознание; Обработка на експериментални данни; Основи на радиоелектрониката; Електрически машини; Обща метрология, като обучението е съчетано с усвояването на информационните технологии.

 • Специализиращото обучение в бакалавърската степен е организирано в модул, където се разглеждат основни курсове като: Увод в ядрените технологии; Неутронна физика; Теория на ядрото и физика на ядреното делене; Физика на реакторите; Дозиметрия и лъчезащита; Изчислителни методи в ядрените технологии; Експериментална ядрена физика; Конструкция и експлоатация на АЕЦ; и др. Тези дисциплини, както и набор от свободно избираеми курсове, допълнени от разработката и защитата на бакалавърска дипломна работа или успешното явяване на държавен изпит дават завършен вид на бакалавърската степен. Наред с теоретичното обучение в бакалавърската степен се акцентира на усвояването на редица практическо-приложни умения. Бакалаврите трябва да могат:

  • Да разработват методи и средства за изследване, измерване и контрол в научни и производствени лаборатории;

  • Да извършват измервания на физичните константи на веществото, характеристики и параметри на апаратури и устройства;

  • Да проектират и конструират системи и апаратура за изследване, измерване, производство и автоматизация;

  • Да участват в разработването на технологии за нови производства. 

 • Една от целите на обучението по бакалавърската програма е подготвяните специалисти да изградят не само професионални качества, но и морални устои за отговорност към своята работа и решенията, които приемат.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+