beta версия

Администрация и управление

Администрация и управление в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Администрация и управление горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Динамичното развитие на нашата страна и европейската интеграция на българската икономика налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено на онези, които трябва да задоволяват съвременните потребности на стопанските и нестопанските организации, както и държавните институции в България, от висококвалифицирани специалисти. Тези специалисти трябва да притежават необходимите съвременни знания и умения за управление на организации от публичната и стопанската сфера.

Учебният план на специалността е съобразен с изискванията на учебните планове на редица университети от Западна Европа, обучаващи студенти по професионално направление "Администрация и управление". Това дава възможност за признаване на кредитни точки в рамката на Европейската система за трансфер на кредити, доколкото дипломата от УНСС е международно признат документ от акредитирано висше училище. Катедрите "Управление" и "Публична администрация и регионално развитие" на УНСС, които организират обучението на студентите в тази област, разполагат с много добре подготвени хабилитирани преподавателски кадри, които имат богат международен опит и признание. Заедно с това придобиването на знания на английски език позволява специалистът бакалавър по "Администрация и управление" да продължи образованието си в магистърска степен на обучение в България или в чужбина, като се реализира успешно както в национални, така и в международни организации - работодатели.

Професионална реализация:

 • Завършилите специалност "Администрация и управление" ще придобият знания и умения за:

  • теоретичните основи и базисните принципи, върху които се изгражда практиката на стопанското и административното управление, в.т.ч. и съвременното състояние на теорията и практиката в развитите страни с пазарна икономика;

  • методологичните основи на организационното развитие и свързаните с тях методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията;

  • съвременните технологии на управлението и използването на нови информационно-технически и комуникационни средства за подпомагане дейността на ръководните органи;

  • специфични знания и умения в областта на моделирането, прогнозирането, стратегическото управление и осъществяването на целенасочени пазарни и инвестиционни проучвания при определяне целите на развитие на стопанските и нестопанските организации;

  • специфични знания и умения в областта на диагностиката на текущото състояние на организациите, разкриването и преодоляването на проблемните ситуации и създаването на благоприятен социално-психологически климат в организациите;

  • специфични знания и умения за решаването на проблемите, възникващи в управлението на организацията в резултат от влиянието на средата, в която тя функционира – икономически, социално-културни, екологични, ресурсни, политически и др.

 • Завършилите специалността ще могат да работят като:

  • ръководители на различни равнища на управление в организациите;

  • функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на организациите;

  • експерти и консултанти на висшето ръководство в стопанските и нестопанските организации;

  • експерти по управление в изследователските и развойни звена на организациите;

  • експерти и консултанти по управление и организационно развитие в специализирани или научноизследователски организации;

  • специалисти по управление и администрация в местните държавни управленски структури.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+