beta версия

Бизнес адиминистрация

Бизнес адиминистрация в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Бизнес адиминистрация горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Професионална реализация:

В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти по управление на местни и държавни структури и различни видове стопански бизнес. Специален акцент се поставя върху: моделирането и прогнозирането в управлението, бюджетното управление на предприятието, евристичните методи в управлението, управлението на разходите, управленските решения и риск, финансовите пазари и инструменти, управлението на качеството, деловите игри в управлението, бизнес комуникациите и др. Обучението е съобразено с изискванията на водещи в света университети и затова е желателно кандидат-сту­ден­тите да владеят английски или друг западен език.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители на различни управленски нива, функционални и линейни специалисти в управленската йерархия на фирми, съветници (щабни специалисти) на висшето ръководство в стопански организации (фирми), специалисти и експерти по управление в изследователските и развойните звена на организации, консултанти и експерти по управление и организационно развитие в специализирани фирми и научноизследователски организации, специалисти по управление и администрация в местни държавни управленски структури.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+