beta версия

Бизнес информатика и комуникации

Бизнес информатика и комуникации в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Бизнес информатика и комуникации горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалността има над 45-годишна история. Обучението дава теоретична подготовка и приложни знания, целящи завършилите да могат да разработват програмни продукти, да осъществяват дейностите по проектиране, програмиране, внедряване и поддържане на информационни системи, консултиращи и обслужващи различните равнища на бизнес.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Архитектури на изчислителни системи", "Бази от данни", "Компютърни мрежи и телекомуникации", "Интернет технологии", "Статистическо изследване на зависимости","Управление на операциите", "Инфраструктура на съобщенията", "Теория на статистика и вероятностите", "Въведение в иконометрията", "Основи на разработване на приложни програмни системи", "Операционни системи".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Проектиране на информационни системи", "Визуално програмиране", "Програмиране в бази данни", "Бизнес анализ на информационни системи", "Технологии за изграждане на уебсистеми", "Бизнес комуникации"," Модели за изграждане на интернет приложения", "Бизнес процеси и модели", "Системи за управление на ресурсите на предприятието", включително на телекомуникационни компании, "Бизнес интелигентни системи", "Разработка и управление на интегрирани информационни системи", "Информационни технологии във финансови системи", "Създаване на системи на базата на клиент-сървър технологии", "Обработка на неструктурирана информация", "Одит на информационни системи и технологии", "Мултимедийни приложения".

Завършилите специалността могат да работят като: разработчици, внедрители и администратори на информационни системи, мениджъри на проекти и др. в софтуерни къщи, различни области на стопанската дейност, държавната и публичната администрация, финансови институции, банки, телекомуникационни оператори, фирми, учебни заведения и др.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+