beta версия

Финанси и счетоводство с преподаване на английски език

Финанси и счетоводство с преподаване на английски език в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Финанси и счетоводство с преподаване на английски език горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Образователната цел на УНСС при организиране на обучението по специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на английски език) - бакалавърска степен, е следната: Чрез система от взаимно обвързани основни, специални и профилиращи дисциплини да се осигури получаването на комплекс от знания и умения, необходими за работата на специалиста по финанси и счетоводство. Търсенето и авторитетът на специалността силно нарастват в условията на пазарна икономика. В съвременния свят финансово-счетоводният процес се утвърди като единство на икономическото изследване, отчетното отразяване, финансовия контрол, икономическия анализ и финансовото управление. Дипломираните бакалаври са подготвени да се реализират на средно управленско ниво във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат: да придобият правоспособност на съставители на финансови отчети и да заемат длъжностите: финансов експерт, директор по икономическите въпроси, главен счетоводител, данъчен инспектор, методолог по счетоводен анализ и др. Завършилите специалността могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.

Дипломираните бакалаври по икономика - специалност "Финанси и счетоводство" (с преподаване на английски език), имат големи възможности за успешна професионална реализация. Те могат да работят в следните сфери: банковата система, публичната администрация, капиталовите пазари, застраховането и социалното осигуряване, финансово-счетоводните подразделения на предприятията, финансовия контрол.

Учебният план за бакалавър по икономика - специалност "Финанси и счетоводство", е съобразен с изискванията на МОМН и законовата уредба. Той позволява продължаване на обучението в магистърска образователно-квалификационна степен в УНСС и в други висши училища.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+