beta версия

Финансов контрол

Финансов контрол в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Финансов контрол горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в контролни органи и институции от публичния и частния сектор. Образованието по специалността "Финансов контрол" е счетоводно-икономическо образование по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Закона за счетоводството. Целите, заложени в учебния план, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процесите на европейската интеграция.

Учебният план по специалността осигурява придобиването на фундаментални знания и практически умения за: същността и принципите на контролната функция, организацията на вътрешния и външния контрол, общата методология на контрола и специфичните методи, използвани при различните проявления на контролната функция (данъчен контрол, одит, финансов надзор, вътрешен контрол).

Обучението се отличава с интердисциплинарност, изразена в балансирано изучаване както на контролни дисциплини, така и на дисциплини в областта на счетоводното отчитане и анализа, финансите и правото. Предоставен е набор от избираеми дисциплини, които в зависимост от индивидуалните интереси на студентите могат да оформят тяхното профилиране в желаната насока. В курса на обучение се акцентира върху формирането на специфични качества, необходими за упражняване на контролната професия като: аналитично и критично мислене, умения за поемане на риск, креативност и иновативност, бързо извличане на същественото в норми и стандарти, работа в екип.

Завършилите специалност "Финансов контрол" могат професионално да се реализират във: контролните системи на публичната администрация (Националната агенция по приходите, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, митническата администрация и др.), както и в звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор - банки, застрахователни и осигурителни дружества, корпоративни структури и др. Могат да работят като специалисти по контрол във висшите държавни структури на изпълнителната власт и в структурите на местните власти, в национални и европейски структури за борба с измамите, а също и като асистент-одитори и сътрудници в специализирани одиторски предприятия.

Студентите, завършили бакалавърска степен на специалност "Финансов контрол", имат възможност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър" по различни магистърски програми.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+