beta версия

Икономика на отбраната и сигурността

Икономика на отбраната и сигурността в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Икономика на отбраната и сигурността горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалността е създадена през 1991 г. в отговор на обществената потребност от цивилни експерти по прилагане на принципа за граждански контрол при управлението на ресурсите в отбраната и сигурността. Тя е единствената в страната, която извършва икономически и мениджърски изследвания и подготвя цивилни и военни специалисти.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Транспорт и застраховане", "Основи на комуникациите", "Корпоративна сигурност", "Основи на туризма", "Информационни технологии", "Количествени методи и модели", "Управление на човешките ресурси", "Иновации", "Борси и борсови операции", "Системи за управленски контрол", "Икономика на отбраната и сигурността", "Мениджмънт на отбраната и сигурността".

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Управление на отбранителните ресурси", "Основи на по­ли­тиката за сигурност", "Икономически анализ и планиране в отбраната и си­гурността", "Стратегическо управление в отбраната и сигурността", "Информационни системи и технологии", "Мобилизационно планиране", "Европейска архитектура за сигурност", "История на военната икономика", "Управление на из­вънредните ситуации", "Военна логистика", "Качество на военна и специална продукция", "Отчитане на ресурсите в отбраната и сигурността", "Финанси на отбраната и сигурността", "Развитие на въоръжението", "Устойчиво развитие", "Счетоводство в отбраната и сигурността".

Завършилите специалността могат да работят във: централната и местната държавна администрация по отбраната и сигурността (вкл. Държавния резерв и военновременните запаси, Междуведомствния съвет по военнопромишления комплекс и мобилизационна готовност), Министерството на отбраната и Българската армия (главно в ресурсните звена, финансовите и планиращите органи), ММР и службите за сигурност; търговските дружества на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, отбранителната промишленост, дружествата за търговска дейност в отбраната и сигурността, митническите служби (администрация и оперативна работа), частните охранителни дружества от бизнес сектора, организациите с нестопанска цел в областта на отбраната и сигурността, научноизследователски, развойни, консултантски, маркетингови, връзки с обществеността, логистични и други организации в областта на отбраната и сигурността.

Катедрата организира за своите студенти преддипломен стаж в структурите на МО, МВР, Столична община и осигурява възможности за участие в научноизследователски проекти.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+