beta версия

Приложна макроикономика

Приложна макроикономика в СА - Свищов

Стопанска академия ''Димитър Ценов''

Университети със специалност Приложна макроикономика горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Обща характеристика на специалността

Специалност “Приложна макроикономика” се отнася към област на висшето образование с шифър 3 “Социални, стопански и правни науки” и професионално направление с шифър 3.8. “Икономика”. С нея се цели подготовка на специалисти с образователна степен “Бакалавър” и професионална квалификация “Макроикономист”. Формата на обучение е “редовна”, а продължителността – 4 години с дипломиране чрез държавен изпит.

Подготовката на такива специалисти се налага от растящата зависимост на поведението на микроикономическите субекти от националната макросреда и от отвореността на икономиката ни, както и от нуждата икономическата ни политика де се съобразява с международно зададени параметри заради интегрирането ни в ЕС, членство в международни организации, подписани конвенции и пр.

Чрез специалност “Приложна макроикономика” се подготвят макроикономисти-аналитици, комплексно оценяващи основните аспекти на функционирането и развитието на националната икономика, превръщащи я в социално-пазарна, от третично-информационен тип, способна конкурентно да се интегрира в международните мрежи, в т.ч. в ЕС.

Осигурявани знания

Специалност “Приложна макроикономика” осигурява научни знания за:

  • историята на икономиката /еволюция, морфология, институции/ и на икономическата мисъл /теории и методология/;
  • принципите, въз основа на които националната икономика функционира и се развива, пълно и ефективно използва ресурсите си, привлича чуждестранни инвестиции, поддържа устойчив неинфлационен темп на растеж на БВП и на общото благосъстояние, интегрира се в европейското и световното стопанско пространство;
  • моделите, методите, инструментите и техниките за макроикономическия анализ и подработване на оптимални макрорешения;
  • връзките на икономиката с другите области на обществения живот – технологично-иновационната, правната, социалната, културната, демографската, рекреационната, нравствената и пр.
  • алтернативен избор на политики, допълващи, компенсиращи, коригиращи пазарните процеси и ефекти, въздействуващи върху бизнес-средата, развитието на сектори, отрасли, територии, агрегатни променливи /БВП, потребление, спестяване, инвестиции, нетен износ, безработица, инфлация, дефицити по бюджета и платежния баланс, задлъжнялост и др./.

Формирани практически умения

Специалност “Приложна макроикономика” формира умения:

  • да се комуникира и работи в екип, творчески и ефикасно да се прилагат принципите на икономическата теория и стопанската политика на държавата;
  • практически да се използват математико-икономически и статистико-иконометрични /структурни и функционални, евристични и управленски/ модели, както и други методи и техники за анализ и прогнозиране на макропроцеси, тенденции и агрегатни променливи, предлагани от дисциплините за количествен анализ;
  • да се събира, обработва и използва делова информация с оглед на достоверно подработване на оптимални решения за различни видове /микро и макро, секторна, отраслова, конкурентна, регионална, структурна, социална, технологична и пр./ политики предвид реализирането на целевата функция на икономиката – нарастването на общото благосъстояние, но също натрупването на потенциал за бъдещото развитие, хармонизиране на интересите на различните социални групи;
  • да се следят и изучават: текущата стопанска конюнктура, международното движение на капиталите, паричните потоци, динамиката на цените, равнището на доходите и на производителността, съотношенията между потреблението, спестяването и инвестициите, вътрешната и външна балансираност на икономиката, условията на международната търговия и др.п.
  • да се привеждат институционалната организация и стопанския ред в съответствие с технологичните промени, динамиката на икономиката и на нейните връзки, международната бизнес-среда, световните тенденции.

Характеристика на академичния състав

Обучението се извършва от преподавателски състав на катедра “Обща теория на икономиката” и други катедри на академията. Щатният преподавателски състав на катедрата се състои от 17 преподавателя, от които 2 професора, 9 доцента, 3 гл. асистент, 3 асистента. Средната възраст на преподавателския състав е 48,7 години. Единадесет от преподавателите притежават научната степен доктор по икономика – всички от научната специалност 05.02.01 Политическа икономия (Микро и Макроикономика). Към катедрата се обучават и трима докторанти.

Като цяло учебната програма “Приложна макроикономика”:

  • осигурява широкопрофилна икономическа образованост чрез комбинация от задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини на модулен принцип;
  • акцентира върху приложността на специалното обучение въз основа на практически умения, симулативни игри, казуси и чрез движение на обучавани и обучаващи между Стопанска академия и стопански организации;
  • предполага обучение чрез перманентно оценяване на резултатите в течение на семестрите под формата на контролни работи, упражнение върху казуси, дискусии, домашни задания – съставяне на есета, доклади, проекти и др.п., както и чрез полагане на семестриални изпити;
  • позволява натрупване и трансфер на кредити с оглед на гъвкавост и индивидуализация на обучението;
  • гарантира отвореност на обучението от гл.т. на свободен избор, връзки с практиката, смяна на висшите училища, оценяване на работата на преподавателите от студентите, деканата и обществеността.

Сфери и равнища на професионална реализация

Завършилите специалност “Приложна макроикономика”, притежавайки солидни теоретико-методологически знания и практически умения за прогнозиране и системен анализ на ситуации, структурни промени, за управление на икономически процеси и за подработване на политики по отношение на икономиката като цяло и на отделни сектори, сфери и агрегатни променливи, могат да изпълняват редица практически функции от аналитично-изследователско и управленски естество, да изследват, анализират и съответно – да консултират или лично да решават проблеми, свързани с национални и международни икономически процеси и тенденции, в конкретни сфери – факторни пазари, човешки ресурси, интеграционни задачи, разработване и вземане на бизнес-решения и пр., да участвуват в подработката и реализацията на различни политики в областта на икономиката и международните връзки. Могат да работят като специалисти-макроаналитици в национални и международни корпорации, в държавната, областна и общинска администрация, в министерства, ведомства, агенции, в структурите на Европейския съюз, в изследователски центрове, влиятелни банки, предприемачески и професионални съюзи, като съветници и експерти в партийни централи, правителствени организации, асоциации, стопански камари и др.п.

Срокът на обучение в образователно-квалификационната степен “бакалавър” е 4 години в осем семестъра.

Успешно завършилите получават диплом с квалификационно наименование “икономист – макроикономист”.

 

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+