beta версия

Археология

Археология в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Археология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността „Археология“ се изучава в професионалното направление „История и археология“, в което
е акредитирана. Археологическото и културно-историческото богатство на Тракия и нейния център – Пловдив, са едни от основните мотиви за нейното развитие.
Богатството на паметниците на културата от праисторията, античността и Средновековието в съответствие
с традициите на археологическата наука в останалите висши училища у нас и в чужбина оформят рамката на
учебната програма и изучаваните учебни дисциплини.
Учебният план на специалността „Археология“ е изготвен и съобразен с изискванията на НАОА за придо-биване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
В него са залегнали няколко модула, включващи задължителни и избираеми дисциплини. Дадена е и възмож-ност за изучаване на педагогически дисциплини, обособени в отделен модул, за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по история“.
В задължителната подготовка се включват всички основни археологически и исторически дисциплини. С
тях се цели студентите да придобият задълбочени знания по основните дялове в археологията на България –
праисторическа археология, тракийска археология, класическа археология и средновековна археология. До-пълнително се изучават помощни археологически и исторически дисциплини като археологическа антрополо-гия, нумизматика, антична и средновековна епиграфика и църковна археология, християнско изкуство и класи-чески езици – латински, старогръцки, старобългарски (по избор).
Извънаудиторната заетост на студентите по учебния план включва три задължителни теренни археологи-чески практики и посещения в музеи. Те се предвиждат през летните месеци след I, II и III курс под ръковод-ството на преподавател от направлението (специалността).
В учебния план са предвидени две научни екскурзии: „Антично културно-историческо наследство по бъл-гарските земи“ и „Старите български столици“. Създадена е възможност чрез утвърдения Студентски истори-ко-археологически клуб (СИАК) „Проф. В. Велков“ към Катедрата по история и сключените междууниверситет-ски договори да се участва в международни археологически експедиции у нас и в чужбина.
В рамките на учебния процес студентите имат възможност да развият своите знания по чужд съвременен език
по избор в Центъра по чуждоезиково обучение.
Обучението в специалността „Археология“ за придобиване на бакалавърска степен завършва с полагане-то на писмен държавен изпит по археология или защита на дипломна работа (6 ЕСТS кредита) и интегриран
практико-приложен държавен изпит за придобиване на квалификацията „учител по история“ (4 ЕСТS кредита). Създаденият Университетски център за християнско изкуство и култура „Св. Апостол Ерм“ дава допълни-телна възможност студентите да задълбочат познанията си за православните археологически паметници.

Професионална реализация:

Успешно завършилите могат да се реализират като специалисти в музеите, в научните и културните инсти-тути, във висшите и в средните общообразователни училища, като експерти в областта на културно-историче-ското наследство и др.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+