beta версия

Българска филология

Българска филология в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Българска филология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността „Българска филология“ стои в основата на националното хуманитарно знание и следва
традициите на българското филологическо образование от 120 г. насам.
В нея се придобиват солидни теоретични знания по всички езиковедски и литературоведски дисциплини,
включени в учебния план на специалността. Добиват се и практически умения, осигуряващи прилагането им в разнообразни сфери на обществения живот. Студентите развиват способности за адаптиране към условията на самостоятелна професионална дейност и работа в екип.
Специалистът филолог по роден език и литература може: да организира и ръководи успешно учебно-въз-питателния процес при обучението по български език и литература; да анализира точно и вярно теоретичните тенденции и насоки в учебно-възпитателната работа при обучението по български език и литература; да на-мира подходящи подходи за общуване с учениците, на които преподава български език и литература.
Квалификационната подготовка за завършващите специалността „Българска филология“ се осъществява
чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
В хода на следването са предвидени летни експедиции за теренна работа по дисциплината
„Диалектология“. Допълнителна възможност за чуждоезиково обучение и за придобиване на сертифицирани
международни дипломи предоставя Центърът за езици и интеркултурна комуникация към Филологическия фа-култет. Студентският лингвистичен клуб и ежегодната Национална научна конференция за студенти и
докторанти създават подходяща среда за извънаудиторни занимания и научноизследователска дейност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността „Българска филология“ могат да упражняват дейност като: учители по бъл-гарски език и литература в основния и средния курс на българското образование; филолози специалисти и
експерти в разнообразни български образователни и културни институции; експерти, представители и консул-танти по език и култура на страната в местни и международни правителствени и неправителствени организа-ции и институции; журналисти в печатни и електронни медии; редактори и коректори в масмедии и
издателства; изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.
Дипломиралите се бакалаври могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната сте-пен „магистър“ и научно-образователната степен „доктор“, както и да участват в различни форми на продъл-жаващо обучение през целия живот.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+