beta версия

Компютърна химия

Компютърна химия в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Компютърна химия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Химическият факултет вече дипломира четири випуска по специалността „Компютърна химия“. Завършилите намират много добра реализация у нас и в чужбина.
Обучаващите се за степен „бакалавър“ се подготвят за следните дейности:

  • обслужване на технологичния процес в химични лаборатории за контрол или подпомагане на химични производства, ползващи изчислителни системи, изграждащи или поддържащи информационни мрежи;

  • разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии чрез софтуери за дизайн на лекарствени вещества, нови материали, моделиране и симулиране на процеси, създаване на програми и бази от данни, експертни системи и др.;

  • разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитване на ма-

    териали, суровини, полупродукти и продукти от промишлеността, фармацевтиката, козметиката, селското

    стопанство, обекти на околната среда;

  • научно-приложни изследвания в сферата на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, информатиката, екологията и др.

Многобройните възможности за професионална реализация произтичат преди всичко от универсалната приложимост на получените знания по компютърна химия. Освен базовите знания по неорганична химия, органична химия, физикохимия и аналитична химия обучаемите натрупват знания и по химична информатика и биоинформати-
ка, бази данни и основи на програмирането, компютърно моделиране в химията и компютърен дизайн на биологичноактивни вещества.
Мотивираните студенти имат възможност да получат стипендии за обучение в рамките на един семестър в 
европейски университети.
При желание паралелно с бакалавърската програма по компютърна химия студентите могат да се обуча-
ват за получаване на допълнителни квалификации, предлагани във факултета.
Комбинираната подготовка по химия и придобитите компютърни умения са отлична предпоставка завър-
шилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ да продължат обучението си по магистърски 
програми във факултета или извън него.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+