beta версия

Компютърна химия

Компютърна химия в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Компютърна химия горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Спе­ци­ал­но­ст­та е на­со­че­на към ба­зисна­та подго­товка на студенти­те в об­ла­ст­та на хи­ми­я­та и свър­за­ни­те с нея ас­пекти на ко­мпютърни­те на­уки. Спе­ци­алисти­те с квали­фи­ка­ци­он­на ха­ракте­ристи­ка „ба­ка­лавър по компютърна хи­мия“ ще бъ­дат подготве­ни да извъ­ршват изсле­до­ва­те­лс­ка, техно­ло­гично-внед­ри­те­лс­ка, анали­тична и произ­во­дстве­на дейност глав­но в хи­ми­я­та, фарма­цевти­ка­та, би­отехно­ло­ги­ите, на­но­техно­ло­ги­ите, информатиката и еколо­ги­я­та.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+