beta версия

Теология

Теология в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Теология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Обучението по специалността „Теология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се осъще-ствява в рамките на Катедрата по теология към Философско-историческия факултет. Тя стимулира възражда-щата се духовност в региона и допринася за междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжи-телство.
Православната теология обхваща четири основни дяла: библейски, исторически, систематически и практи-чески. През четиригодишния бакалавърски курс се изучават основните богословски дисциплини, исторически
и философски. През първите две години студентите имат възможност да слушат лекции по класическите ези-ци – староеврейски, старогръцки, латински, църковнославянски, руски и западни езици. Изучава се музика, би-блейска и църковна археология, изкуство, реторика и други дисциплини, които формират у студентите широка богословска, историческа и философска култура.
В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да
придобият и педагогическа правоспособност.

Професионална реализация:

Завършилите специалността могат да продължат образованието си в хуманитарни магистърски и доктор-ски програми, да работят в Българската православна църква като свещенослужители и църковни служители,
да преподават религия в училище, да заемат определени длъжности в социалната сфера, в медиите, както и
да бъдат преподаватели в богословски факултети и духовни семинарии.
Висшите православни училища в Русия, Сърбия, Гърция и Румъния и много европейски университети
предлагат всяка година стипендии за студенти и докторанти.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+