beta версия

Социални дейности

Социални дейности в РУ - Русе

Русенски университет ''Ангел Кънчев''

Университети със специалност Социални дейности горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Фундаменталната подготовка на студентите е осигурена от учебни дисциплини в областта на хуманитарни-
те и обществените науки. Целенасочената професионална подготовка дава необходимите теоретични и прак-
тически знания и формира умения в областта на социалното дело, социалния мениджмънт, социалната поли-
тика, охраната на труда, педагогиката и психологията.
Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Социални дейности“
без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и
комуникативните способности.

Професионална Реализация

Широкият спектър на получените знания и умения, придобити по време на обучението, дават възможност
на завършилите специалността за широка професионална реализация в сферата на социалните дейности от
всякакъв тип – социално подпомагане, социални услуги, центрове за рехабилитация и социализация, бюра по
труда, териториални подразделения на Агенцията по заетостта, домове за стари хора, институции за интегри-
ране на лица с увреждания, инспекции по охрана на труда, държавни и частни пенсионни фондове.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+