beta версия

Икономика на туризма

Икономика на туризма в СА - Свищов

Стопанска академия ''Димитър Ценов''

Университети със специалност Икономика на туризма горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

Обучението по специалност „Икономика на туризма” се извършва в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование и Правилниците за организация на учебния процес на СА „Димитър А. Ценов” за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Икономика”.

Квалификационната характеристика на специалността определя целите на подготовката, методите и средствата за тяхното реализиране. Тя отразява обхвата и равнището на теоретичните, практическите и допълнителните професионални знания и умения, които трябва да се придобият, а също и перспективите за професионална реализация на завършилите специалността.

Целта на обучението в специалност “Икономика на туризма” е:

 • подготовка на широкопрофилни специалисти по икономика, организация и управление на туризма, притежаващи способности и умения за работа в динамично променяща се бизнес среда;

 • осигуряване на интердисциплинарен характер на обучението, отговарящ на същността и спецификата на туризма като стопанска и социална дейност и обект на управление при запазване на индивидуалния профил на специалността;

 • приложно ориентиране на обучението и съобразяването му с възможностите и изискванията на туристическия отрасъл при отразяване на съвременните тенденции на развитие на туризма и на науките, които го изучават;

 • отразяване на международния опит и практика в развитието на обучението на специалисти в областта на туризма;

 • осигуряване на свобода на изборност на учебните дисциплини от страна на студентите;

 • прилагане на кредитната система (в съответствие с изискванията на Наредба № 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища) и осигуряване на възможности за обучение в по-горна образователно-квалификационна степен и за обучение през целия живот.

Обучаваните в специалност „Икономика на туризма” формират професионалния си профил от знания и умения за самостоятелно или в екип изпълнение на технологични, управленски, селективни, аналитични, оценъчни, експертизни, прогностични и проектантски дейности, базирани на разнопосочността и широкопрофилността на учебната теоретична подготовка и учебните практики и стажове.

Обучението в специалност “Икономика на туризма” се осъществява по учебен план, който включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, осигуряващи придобиване от студентите на:

 • фундаментална подготовка, насочена към усвояване на базови знания чрез дисциплините: „Въведение в туризма”, „Туристически ресурси”, „Управление на човешките ресурси”, „Икономика на туризма” и др.;

 • специализираща подготовка, обхващаща учебни дисциплини, като: „Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Туристически пазари”, „Технология и организация на туристическото обслужване”, „Управление на собствеността в туризма”, “Франчайзинг в туризма”, „Информационни системи в туризма”, „Чужд език” и др.;

 • практическа подготовка, в която се провеждат практикуми по екскурзоводство, туристическа анимация, практикуване на съответния чужд език и др.

Обхватът на професионалните компетенции на обучаваните включва теоретични знания за:

 • основните направления в икономиката, организацията и управлението на туризма, като специфичен отрасъл на обслужващата сфера на икономиката;

 • състоянието и изменението на правото и нормативното регламентиране на туризма;

 • същността и спецификата на ресурсния потенциал на туризма, класификацията, оценката и териториалното разположение на туристическите ресурси в световен, регионален и локален аспект;

 •  технологичните дейности в туризма с практико-приложен характер, каквито са: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, туристическа анимация и др.;

 • маркетинга и маркетинговите стратегии, рекламната политика и подходите за тяхното успешно прилагане в туризма;

 • туристическите потоци и картографирането на туристическите обекти и явления;

 • териториалното разпространение на видовете туризъм, посоката на разпространение на туристическите потоци;

 • използването, усъвършенстването и адаптирането към съответните дейности в туризма на компютърните информационни системи;

 • придобиването на чуждоезикови познания по два основни езика с цел активна професионална реализация в областта на националния и международния туризъм, възможностите за комуникация и мобилност на професионална реализация.

Обучаваните в специалност „Икономика на туризма” формират практико-приложни умения в областта на:

 • организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища;

 • технологичната организация в основните производствени и посреднически сектори на туристическата индустрия: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, транспортна и агентска дейност, туристически атракции, анимация и др.;

 • спецификата на дейностите, свързани с производството и предлагането на туристически услуги, като: екскурзоводство, туристическа интерпретация, работа в туристически информационен център и др.;

 • осъществяването на експертна и консултантска дейност към различни структури на държавната администрация, частния бизнес и неправителствени организации;

 • работата в екип в местна и интернационална бизнес среда, както и изготвянето и реализацията на проекти с национален и международен характер;

 • организацията на туристически борси и изложения;

 • усвояването и използването на два чужди езика на ниво, позволяващо преодоляване на лингвистичните и културни бариери и върху тази база успешно развитие на лична професионална кариера;

 • работата с информационни и резервационни системи в туризма, необходими за съвременното информационно обезпечаване на бизнеса, за регулиране и проследяване информацията за продажбите и пазарите, набавяне информация за динамиката на околната среда, проследяване на поведението на потребителите и конкурентите.

Съобразно професионалната квалификация, успешно завършилите специалност „Икономика на туризма” ще могат:

 • да прилагат интегративно получените общотеоретични, специализирани и практически знания и умения при проектирането, осъществяването и управлението на туристически дейности;

 • да оценяват и измерват прецизно въздействието на макро- и микросредата с цел професионално организиране и управление на конкретна туристическа дейност;

 • да боравят свободно и да използват в професионалната си дейност съвременни офис-мениджмънт информационни и комуникационни технологии за изучаване състоянието и развитието на туристическите ресурси, спецификата на туристическото търсене, предлагане и обслужване;

 • да формират организационно поведение и висока фирмена култура в професионалните си отношения със своите бизнес партньори.

Придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Икономика на туризма” получават възможности за професионална реализация, като:

 • мениджърски кадри, функционални специалисти, аналитици и експерти в предприятията от туристическата индустрия (хотели и хотелски комплекси, курортни учреждения, увеселителни комплекси,  ресторанти и др.);

 • специалисти и сътрудници в туроператорски фирми, туристически агенции и информационни центрове;

 • собственици на предприятия от туристическия бизнес: семейни хотели и ресторанти, вили, къщи за гости и др.;

 • екскурзоводи-интерпретатори и туристически аниматори;

 • мениджърски кадри в държавната, областната и общинската администрация и в национални, регионални и локални туристически организации и сдружения – съвети, съюзи, асоциации, камари, неправителствени организации, туристически борси и др.;

 • секретар-референти;

 • консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти и програми в туризма;

 • ръководители на туристически групи;

 • мениджъри, организатори и консултанти в пътнически и рекламни агенции и др.

Обучението на студентите от специалността се осъществява от квалифициран, амбициозен и ерудиран академичен състав, стремящ се да поддържа високотеоретично и практическо равнище на професионална подготовка и компетентност при съблюдаване изискванията на Европейските образователни стандарти.

Продължителността на обучение в специалност „Икономика на туризма” е осем семестъра. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и получават професионална квалификация „Икономист”.

 

горе

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+