beta версия

Геология

Геология в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Геология горе

Описание горе

 

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!


Информация

Обучението по геология у нас започва през 1891 година, когато към Висшето училище е открит отдел по естествена история и се четат първите лекции по геология и минералогия. Днес в специалност геология се подготвят специалисти, които се занимават с изучаване на:

  • строежа и геоложката история на Земята;

  • процесите, които се извършват във вътрешността на планетата и на нейната повърхност;

  • закономерностите на натрупване и разпространение на полезните изкопаеми - рудни, нерудни, въглища, нефт и газ.

Обучението по геология се извършва в две образователни степени - бакалавър и магистър, съответно в 8 и 3 семестъра. Бакалавърското ниво дава фундаментални знания във всички области на геоложките науки. Студентите завършват с писмен държавен изпит. Магистърското образование по геология дава възможност на студентите за профилиране в следните основни направления:

  • палеонтология и стратиграфия;

  • геотектоника;

  • минералогия и кристалография;

  • нефтена и въглищна геология;

  • рудология и геохимия;

  • геология и околна среда.

Магистърската степен завършва с магистърска теза, която се разработва през третия семестър на обучение успоредно с учебните занятия.

Учебната и научно-изследователската работа се осъществяват в специализирани, добре оборудвани лаборатории: шлифовопетрографска, химическа, рентгенова, спектрална, инфрачервена и Раманова спектроскопия, атомна абсорбция и пламъчна фотометрия, руднопетрофизична, лаборатория по въглищна петрология и органична химия, в които се изследват скали, руди и минерали.

В помощ на учебния процес са двата музея по Палеонтология и геология и по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми.

Завършилите специалност геология могат да работят в:

  • геолого-проучвателните и минно-добивните предприятия в страната;

  • лаборатории и ведомства, свързани с опазване и възстановяване на природната среда;

  • лаборатории за изследване на веществения състав на скали, руди и минерали, нефт и газ;

  • проектантски организации, институти и фирми.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+