beta версия

История

История в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност История горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността История е основната в Исторически факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Тя подготвя специалисти в едно от традиционните направления на хуманитаристиката - историческото познание. Специалността е достъпна в двете основни за Университета форми на обучение: редовно и задочно. Специалността История е една от първите утвърдени още с откриването на Софийския университет през 1888 г. специалности, което я прави традиционна, но същевременно и отворена към модерната интерпретация на историческото познание. Обучението включва основни исторически дисциплини в три тематични кръга: Българска история, Балканска история и Обща (световна) история, както и общотеоретични и специални исторически дисциплини. В рамките на бакалавърската степен се осъществява и обучение в девет избираеми специализации по катедри. Катедрата по история на България предлага специализации по средновековна българска история, по история на България ХV-ХІХ в. и по нова и съвременна българска история; Катедрата по история на Византия и балканските народи - по история на Византия и балканските народи, Катедрата по стара история, тракология и средновековна история - по стара история и тракология и по средновековна история; Катедрата по нова и съвременна история - по нова история, по съвременна история и по история на Русия. Студентите изучават и още четири избираеми дисциплини, които могат да бъдат от друга специализация или от предложените допълнителни избираеми дисциплини. В учебния план е предвидено по избор на студентите да се изучава и набор от педагогически дисциплини, които им дават правото да получат педагогическа правоспособност (квалификация "учител по история"). Чужд език и спорт се изучават като факултативни дисциплини и могатда се избират за една или повече години в рамките на цялото следване. Обучението е четиригодишно (осем семестъра) и завършва с писмен държавен изпит и диплом за бакалавър по история. Завършилите бакалавърската степен на специалността История имат възможност да продължат висшето си образование в магистърска степен, да работят във всички сфери на културните институции в страната, както и да бъдат учители по история, ако имат педагогическа правоспособност.

Професионална реализация:

Основна цел на обучението на студенти в бакалавърската степен на специалността История е формирането на висококвалифицирани специалисти с широкопрофилна, фундаментална подготовка в областта на историческите науки. В редовната форма то има продължителност 4 години (8 семестъра) и завършва с полагането на писмен държавен изпит. Широкопрофилната подготовка се осъществява в съответствие с държавните изисквания чрез включените в учебния план задължителни дисциплини, изучаването на които дава основни познания върху историческото развитие в българските земи, в Югоизточна Европа и в света през различните исторически епохи и формира у студентите необходимите основни умения на специалиста-историк за работа с извори, за анализ и оценка на историческите явления и процеси. Учебният план включва и ограничена по обем задължително-избираема специализация в една от предложените области на историческото познание. Изучаваните в рамките на специализацията учебни дисциплини позволяват на студентите да задълбочат професионалната си ориентация в сферата на съвременните историографски тенденции, изворознанието и основната проблематика на избраната област. Като избираема опция в учебния план е включено и придобиването на професиоална квалификация "учител по история" чрез предвидените в държавните изисквания задължителни и избираеми учебни дисциплини, практики и държавен изпит. Студентите могат да изучават като факултативни дисциплини един или повече чужди езици и да практикуват спорт. Завършилите образователно квалификационна степен "бакалавър" получават професионална квалификация "бакалавър по история" и могат да намерят професионална реализация в следните по-важни направления в областта на хуманитаристиката: като учители по история в средните училища в страната, уредници в национални, регионални и локални музеи с различен профил, специалисти в Главно управление на архивите при Министерския съвет, във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите, в централните, областните и местните органи на държавната власт, в средствата за масова информация, в редакции и издателства, като специалисти-проучватели във висшите училища и институтите на БАН. Те могат също така да продължат образованието си в следващите образователно-кавалификационни степени "магистър" и "доктор".

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+