beta версия

Книгоиздаване

Книгоиздаване в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Книгоиздаване горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Студентите, завършващи образователно-квалификационната степен „бакалавър" в специалността “Книгоиздаване”, получават базисни знания в областта на социалните науки, филологиите, медиите и масовата комуникация, а също така задълбочени познания и умения в областта на книгоиздаването, на цялостния редакционен и комуникативен процес.

Съчетаването в учебния план и в учебното съдържание на теоретичните знания с професионалните умения в областта на книгоиздаването и редакционно-издателския процес, на фундаменталната подготовка в областта на хуманитарните науки и масовите комуникации със специализираните курсове по различните книгоиздателски профили, по полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право, книготърговия, реклама в книгоиздаването доказа своята ефективност за пълноценната професионална подготовка на завършилите бакалавърската степен.

Бакалавърската програма по “Книгоиздаване“ включва курсове върху изразните средства и особеностите на творческия процес в книгоиздаването; по организацията, структурата и мениджмънта на редакционно-издателската дейност; за принципите на графичния дизайн на книгата, компютърните системи в предпечатните процеси и новите електронни технологии.

Компетенции: В учебния процес се поставя акцент върху езиковата и литературната компетентност – изучават се различните форми на словесността в тяхната връзка с книгоиздателската практика. Студентите получават уникални за нашата образователна система знания за книгата като средство за масова комуникация. Специалността предлага допълнителни специализации върху издателските профили: научно и университетско книгоиздаване, детско книгоиздаване, масово книгоиздаване и др. След трети курс студентите се профилират в два избираеми профила:

    •  Редакционно изследователски процес;

    •  Медии и връзки с обществеността.

В зависимост от избраната специализация се акцентира върху функционирането на самото книгоиздаване като част от медийната система или върху взаимоотношенията книгоиздаване, медии, аудитория.

Професионална реализация:

Такава комплексна подготовка в една интердисциплинарна специалност като „Книгоиздаване” дава възможност на завършилите бакалавърска степен да намерят професионална реализация в държавните културни учреждения, да се утвърждават на различни позиции в книгоиздателски и книгоразпространителски фирми, както и в медии с културна насоченост, в изследователски институти, неправителствени организации и фондации, а така също да продължат обучението си в по-високите образователни степени „магистър” и „доктор” в България и в чужбина.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+