beta версия

Екоикономика

Екоикономика в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Екоикономика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

УНСС е първият университет в България, в който се изучава тази специалност. Многофункционалната подготовка на студентите по икономическите и управленските аспекти на опазването на природните ресурси и по методологията и методите за вземане на управленски решения е свързана с устойчивото екологосъобразно развитие на бизнес организациите и регионите на страната.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Мениджмънт", "Борсови операции", "Количествени методи и модели", "Иновации", "Управление на човешките ресурси", "Управленски информационни системи", "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Системи за управление на качеството", "Банково дело и взаимоотношение с банките", "Индустриални отношения", "Икономика на околната среда и природните ресурси", "Развитие на селските райони", "Оценка на земи и биологични активи", "Диверсифицирани дейности в селските райони", "Интегрирано управление на качеството и безопасност на околната среда", "Връзки с обществеността и бизнес комуникации" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и модулни специални дисциплини: "Екологична политика", "Ресурсен мениджмънт", "Екология", "Управление и оценка на екологични проекти", "Организационно консултиране", "Институции за природоползване", "Социална екоикономика", "Оценка на устойчивостта", "Оценка на природните ресурси", "Пазари и природни ресурси", "Екологично управление", "Моделиране на екологоикономически системи", "Географски информационни системи в екоикономиката", "Екотуризъм", "Интегрирана екологична оценка", "Устойчиво земеделие" и др.

Завършилите специалността могат да работят като: мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различните нива на управление, специалисти по публично-частно концесиониране (оценяване) на природните ресурси, мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти, експерти в министерствата на околната среда и водите и на земеделието и горите и др., оценители на биологични фондове и земеделски земи в консултантски и други фирми.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+