beta версия

Счетоводство

Счетоводство в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Счетоводство горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Това е първата официално обособена икономическа специалност в света. В условията на пазарна икономика счетоводството осигурява преобладаващата част от необходимата икономическа информация за вземане на управленски решения чрез използване на богат инструментариум от специфични методи и техники за текущо и периодично отчитане, за вътрешен контрол, икономически анализ, финансово планиране и бюджетиране на дейностите и съставляващите ги операции.

Учебният план за обучението по счетоводство е изготвен върху основата на съвременните постижения в счетоводната наука и практика. Наред със специалните счетоводни дисциплини сериозно внимание се отделя и на учебните предмети по информатика, финанси и право.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Финансово счетоводство", "Теория на финансовия контрол", "Управленско счетоводство", "Банково дело", "Одитинг", "Трудово и осигурително право", "Цени и ценообразуване", "Управление на човешките ресурси", "Търговско право", "Счетоводство на осигурителите", "Данъчно облагане и контрол", "Счетоводство на застрахователите" и др.

В четвърти курс се изучават задължителни и избираеми специални учебни дисциплини: "Счетоводство на банките", "Счетоводство в публичния сектор", "Финансово-стопански анализ", "Информационни системи в счетоводството", "Счетоводна политика и финансови отчети", "Административно и финансово право", "Банково и борсово право", "Организация и нормативна база на счетоводството", "Контрол във финансовия сектор", "Митнически контрол", "Финансово-стопански (бизнес) изчисления" и др.

Завършилите специалността могат да работят като: специалисти по счетоводство и съставители на финансови отчети в предприятия, дружества и организации от финансовия, нефинансовия и публичния сектор; да заемат длъжности и да упражняват дейности като главни счетоводители, данъчни инспектори, одитори от финансовата инспекция и вътрешния контрол, финансови директори, методолози по счетоводство и анализ, консултанти и счетоводители на свободна практика и други. След допълнително обучение и професионална квалификация могат да придобият правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители и регистрирани одитори по независим финансов одит.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+