beta версия

Стопанска логистика

Стопанска логистика в УНСС - София

Университет за национално и световно стопанство

Университети със специалност Стопанска логистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Информация

Специалността подготвя кадри за една от основните функционални области на фирменото управление: икономиката и управлението на материалните и свързаните с тях информационни, финансови и потоци от знания - от източника на суровини през производителите на полуготови и готови продукти, дистрибуторите, търговците на едро, търговците на дребно до крайните клиенти. Фокусът е върху управлението на реалните, физически процеси в стопанската и нестопанската дейност с цел постигане на високи нива на обслужване на клиентите при минимални разходи. Широкият обхват на обучението покрива всички основни аспекти на икономиката и стопанското управление и позволява придобиването на необходимите специални знания и умения за интегрирано управление на различните логистични дейности, свързани с обработването и придвижването на материалните потоци – управление на запасите, транспорта, складиране, изпълнение на поръчките, опаковане, манипулация с материалите, прогнозиране, планиране на производството, дистрибуцията и снабдяването, проектиране на логистични системи и вериги на доставки, разположение на складови и производствени мощности, поддръжка на резервни части, управление на върнатите стоки, на брака и отпадъците и др. Този интегриран подход на управление завършилите студенти са в състояние да приложат и в организациите от сферата на услугите. Те развиват важни технически и комуникативни умения, умения за анализ и разкриване на проблеми, за вземане на управленски решения - самостоятелно и в група, както и за планиране и организация на личното време и дейности. Учебното съдържание отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика. По оценка на западните специалисти учебният план е съпоставим с най-добрите бакалавърски степени по стопанска логистика в света.

Обучението на студентите по специалността "Стопанска логистика" се провежда в рамките на осем семестъра (4 години) и включва изучаването на университетски, факултетни и специални учебни дисциплини.

Фундаменталната подготовка по икономика и управление, получавана на университетско равнище в първи и втори курс, дава на студентите необходимата база от математически, икономически и правни познания за навлизане в професионалната фаза на обучението.

В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни учебни дисциплини: "Цени и ценообразуване", "Логистични системи", "Количествени методи и модели", "Корпоративна сигурност", "Потребление и рециклиране на материалните ресурси", "Стокознание", "Управление на човешките ресурси", "Управление на качеството", "Дистрибуционна политика", "Системи за управленски контрол" и др.

В четвърти курс се изучават специалните учебни дисциплини: "Снабдяване", "Проектиране на логистични системи", "Организация и управление на транспорта", "Складово-манипулационни системи", "Информационни системи в логистиката", "Организационно поведение", "Управление на проекти", "Управление на операциите", "Международна логистика", "Управление на запасите", "Митническа политика", "Реинженеринг на бизнес процесите", "Международен транспорт" и др.

Изследванията показват, че в развитите страни в областта на логистиката са заети 20 - 25 % от трудоспособното население. Професията на логистика е една от най-високо платените и води до вицепрезидентска позиция в производствените фирми‚ а в търговските‚ транспортните и складовите фирми - до поста президент. Подобна тенденция се забелязва вече и у нас. Завършилите специалност "Стопанска логистика" са функционални специалисти и аналогично на други функционални специалисти (по счетоводство и финанси например) намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката. Конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствените и непроизводствените операции, дистрибуция, обслужване на клиентите, спедиция, транспортна дейност, фирмено и публично складово стопанство, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на вторични ресурси. Широко поле за изява на завършилите специалността "Стопанска логистика" са фирмите, специализирани в оказването на логистични услуги, производство и доставка на логистична техника и технологии. Част от завършилите специалността могат да се реализират в сферата на науката, както и като експерти в различните звена на държавното управление.

 

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+