beta версия

Биология

Биология в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Биология горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

По време на обучението си студентите биолози получават сериозни познания и подготовка по основни биоло-гични дисциплини – ботаника, зоология, анатомия и физиология на човека, екология, генетика, микробиология, био-химия, клетъчна биология, ембриология и хистология, молекулярна биология и генно инженерство. Задължителни-те и избираемите дисциплини от учебния план са с балансирани учебни програми и са академично и технически обезпечени. Учебните планове и програми, както и същността на учебния процес са предпоставка и сигурна база за придобиване на знания по всички фундаментални биологични направления.
Биологическият факултет разполага със съвременна материално-техническа и информационна база за реа-лизация на оптимален процес на обучение по специалността „Биология“. Оборудвани са учебни зали и специа-лизирани кабинети за лекционна, семинарна и практическа дейност с възможности за мултимедийни презента-ции; научни и учебни лаборатории, снабдени с нова и съвременна техника; литература и условия за самостоя-телна работа в Университетската библиотека; компютърни зали и 24-часов достъп до интернет. На разположе-ние на обучаващите се по специалността са и университетските бази за провеждане на летни учебни практики по българското Черноморие и в Родопите.

Професионална реализация:

Успешно дипломиралите се студенти имат възможности за добра реализация благодарение на своята тео-ретична и практическа подготовка. Завършилите специалността ще могат да провеждат научноизследовател-ска дейност и да решават различни задачи в областта на биологията като цяло. Те ще могат да работят в раз-лични научноизследователски звена на БАН; в учебни и производствени биологични лаборатории и институти;  във висши училища; в специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държав-ни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието. Специалността „Биология“ има  висока акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+