beta версия

Връзки с обществеността

Връзки с обществеността в СУ - София

Софийски университет ''Св. Климент Охридски''

Университети със специалност Връзки с обществеността горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Специалността Връзки с обществеността предлага обучение в една нова за нашата страна професия – пъблик рилейшънс, която се ползва с престиж в съвременния свят. Тя използва и развива богатството от социални, социалнопсихологически и други знания, необходими за оптималното поддържане на взаимно разбиране както между членовете на една организация или колектив (институт, фирма, правителствена служба, армейско или полицейско поделение, фондация, бизнес организация, учебно заведение), така и между обществени формации и публиката, с която те имат взаимоотношения. Специалистите по връзки с обществеността професионално се реализират в агенции, отдели и други специализирани звена на правителствената и регионалната администрация, парламента, политическите партии, службите по прилагане на социална политика, науката, образованието, религията, средствата за масова информация, бизнеса, банковото и застрахователното дело, армията, полицията и др.

Все по-съществен сектор на обществената комуникация днес става рекламата – дейност, упражнявана от векове. Специалистите по реклама могат да работят в динамично развиващата се в нашата страна мрежа от рекламни агенции, дирекции, отдели и други организационни форми, изградени в министерства, политически партии, обществени движения, учебни, религиозни, бизнес формации, медии и др.

Учебният план на специалността Връзки с обществеността обхваща както широк кръг общообразователни дисциплини, даващи фундаментални научни знания в областта на хуманитаристиката, така и тяснопрофилни дисциплини. Той осигурява специализирана подготовка в областта на пъблик рилейшънс и рекламата.

Обучението в бакалавърската степен търси и постига връзката между теория, изследване и професионална практика. В лекциите и упражненията задължително се въвеждат актуални въпроси на професионалния морал. Наред с университетските преподаватели със студентите работят действащи професионалисти и мениджъри – това е в полза на приемствеността и познавателното възпроизводство на професията. Практикуват се активни методи на преподаване.

Учебният план съчетава академична и професионална подготовка. Студентите получават знания по теория на комуникацията, теория на журналистиката, обща социална психология и народопсихология, изследване на общественото мнение, управление на медиите. Професионализацията се постига чрез специални учебни модули за стратегии и тактики на ефективните връзки с обществеността, управление на ПР агенции, връзки с обществеността в кризисни ситуации, основи на рекламата, маркетингови комуникации и др.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+