beta версия

Европеистика

Европеистика в ЮЗУ - Блогоевград

Югозападен университет ''Неофит Рилски''

Университети със специалност Европеистика горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

В специалност "Европеистика" се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Учебните дисциплини, включени в учебния план на специалност "Европеистика" позволяват придобиването на образователно-квалификационната степен "бакалавър". Обучението се изгражда върху основата на четири научни направления: история, политически науки, право, икономика, както и засилено изучаване на чужд език.

В учебния план са включени дисциплини, които обогатяват подготовката на специалистите по европеистика с необходимите специални международноправни, юридически, политически, исторически, икономически и езикови знания и умения и разширяват кръга на сферите, където завършилите могат да се реализират като добри специалисти. Изучават се и допълнителни дисциплини, които имат отношение към подготовката на управленски кадри както за външно­политическата и международната дейност, включително и за международните икономически отношения, така и за работа в държавни и общински администрации (напр. по усвояване на европейски фондове). Това е израз на общия стремеж обучението във факултета да се извършва по актуални и перспективни учебни планове.

В процеса на обучение се включва учебна практика в Министерство на външните работи и/или други държавни институции. Бакалавърската степен на специалност "Европеистика" се придобива след полагане на теоретичен държавен изпит по специалността и държавен изпит по чужд език. Интердисциплинарният характер на специалността дава възможност на завършилите да се развиват в различни области на обществения живот - в български държавни и международни институции, неправителствени организации и др.

Професионална реализация:

 • Завършилите бакалавърска степен по европеистика придобиват знания и практически умения, необходими за ефективно професионално развитие в глобализиращия се свят:

  •  за основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката;

  •  за основните направления в теоретичните школи на международните отношения;

  •  за основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход;

  •  фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика,

  •  знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство;

  •  знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз,

  • формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и

  • неправителствени организации;

  •  възможност за задълбочаване на знанията във втория цикъл (магистърска степен) на висше образование с широк избор на магистърски програми: по международни отношения, политология, журналистика, връзки с обществеността и др.

 • Завършилите специалност "Европеистика" могат да работят във всички звена и институции по проблемите на европейските въпроси, международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:

  •  специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;

  •  служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина - посолства, консулства,

  • културни служби и др.;

  •  референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);

  •  изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;

  •  външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;

  •  специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие

  •  специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+