beta версия

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения в ПУ - Пловдив

Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски''

Университети със специалност Международни икономически отношения горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

„Международни икономически отношения“ е университетска специалност в професионалното напра-вление „Икономика“. По тази специалност се обучават студенти в реномирани висши училища и факултети по
икономика. Студентите получават широкопрофилна икономическа подготовка, знания за интернационализацията на иконо-мическия живот и глобализацията на световното стопанство, за регионалните икономически тенденции. Придоби-ват се умения за прилагане на техники и процедури за осъществяване на външнотърговски операции, за вземане
на икономически решения в динамична международна среда.
Обучението се провежда по учебен план, разработен в съответствие с българския и чуждестранния опит,
както и с държавните изисквания.

Професионална реализация:

Завършилите могат да се реализират успешно в международни икономически организации, външнотъргов-ски и валутно-финансови институции.
Желаещите да продължат образованието си могат да специализират в магистърски програми на факулте-та.

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+