beta версия

Международни икономически отношения

Международни икономически отношения в ЮЗУ - Блогоевград

Югозападен университет ''Неофит Рилски''

Университети със специалност Международни икономически отношения горе

Описание горе

Информация за кандидатстудентска кампания 2014 ще бъде обновена,веднага след като актуалната информация бъде уточнена от университета!Получете известие,активирайки опцията от меню Кандидатствай за даден университет и специалност!

Профил на специалността:

Целта на обучението е чрез система от фундаментални и практико-приложни дисциплини да се придобият задълбочени теоретически и практически умения по външноикономически дейности и международни икономически отношения. Обучението на студентите по тази специалност включва задължителна специализираща подготовка, избираеми и факултативни дисциплини. Дава се фундамента, върху който се надгражда съвременното модерно управление, като се използва и чуждия опит в областта на външната търговия и международните икономически отношения. Формират се умения за бързина и адекватност в реакциите,съобразени с променящата се конюнктура в заобикалящата среда. Изграждат се навици за използване на управленчески технологии, посредством софтуерни продукти и добра ориентация в богатата информационна база чрез използване на възможностите на Интернет средата. Завършилите тази специалност могат да работят във външно икономическия сектор на националната икономика с широки възможности за професионална реализация в публичната и корпоративна сфера на стопанската система на страната, всвързаните с валутни операции и международни финанси звена на банковата система, неправителствените организации, инвестиционните фондове, застрахователните иосигурителни системи, пенсионните фондове, данъчната и митническа администрация, поделенията на държавен финансов контрол и Сметната палата, фондовите и стоковитеборси, както и финансовите служби на предприятията. Бакалаврите по икономика, специалност "Международни икономически отношения" могат да заемат следните длъжности:- специалист по международен бизнес и външнотърговски сделки, служител в международни стопански организации, валутен брокер или дилър, специалист по международен транспорт и застраховки, специалист по международен туризъм, митнически инспектор и др.

Учебен план горе

Повече информация за изучаваните дисциплини в тази специалност можете да намерите на следния линк:

 
Всички данни са извлечени от справочниците, проспектите и рекламните материали, представени от съответните висши училища или публикувани в интернет страниците им.
Харесайте ни във Facebook Unichoice.bg във Facebook Unichoice.bg във Google+